ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERSTAANDE IS VAN TOEPASSING OP HET HIGHLAND HOCKEY CAMP & HIGHLAND HOCKEY MINI CAMP 

Wij houden het COVID-19 nauwlettend in de gaten en zullen het advies van de overheden volgen. Mochten wij genoodzaakt zijn om het kamp te cancelen door het virus, zullen wij het volledige bedrag terugstorten.

1. Definities:
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 Highland Hockey bekend onder de handelsnaam: ” Highland Hockey gevestigd te Berkel en Rodenrijs”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40397667, hierna verder te noemen ” Highland Hockey”.

1.3 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Highland Hockey aangaat.

1.4 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Highland Hockey en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Highland Hockey.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Highland Hockey en
Opdrachtgever ter zake van een of meer door Highland Hockey ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 ‘’Highland Hockey (Mini) Camp’’: hockeykamp van 2 of 3 dagen, waar de nadruk ligt op de hockeytechnische ontwikkeling, teamwork en sportplezier.

2. Toepasselijkheid:
2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Highland Hockey gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Highland Hockey uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Highland Hockey daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Betalingen
3.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 10 dagen na verzoek voor betaling van Highland Hockey.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 4 dagen na verzoek voor betaling van Highland Hockey in de periode twee maanden voor aanvang van het evenement.

3.3 Bij niet tijdige betaling heeft de opdrachtgever het recht om de inschrijving van de Deelnemer te annuleren.

4. Kosten
De prijzen van de kampen van Highland Hockey zijn inclusief BTW.

5. Regels:
5.1 Indien een Deelnemer hinder of overlast oplevert, zodanig dat de uitvoering van het Highland Hockey Camp bemoeilijkt wordt, kan de Deelnemer uitgesloten worden van voortzetting van het Highland Hockey Camp. Voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de Deelnemer. Inschrijfkosten voor het kamp zullen niet worden terugbetaald.

5.2 De Deelnemer stemt ermee in dat foto’s, die gemaakt worden op het Highland Hockey Camp, voor eventuele promotie doeleinden gebruikt worden, waaronder online publicatie onder de naam van Highland Hockey.

6. Aansprakelijkheid:
6.1 Alle bagage en persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor eigen risico van de Deelnemer. Highland Hockey is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de Deelnemer, ook niet als persoonlijke eigendommen in beheer worden overgedragen aan staffleden van Highland Hockey.

6.2 Indien eigendommen van Highland Hockey of extern gehuurde materialen per opzet door een Deelnemer beschadigd of vernield worden, worden de kosten verhaald op de betreffende Deelnemer.

6.3 Highland Hockey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit reis- en ongevallenverzekering of aansprakelijkheidsverzekeringen van de Deelnemer of derden. (blessures/ongevallen)

7. Annuleren
Bij annulering is de datum van uitschrijving bepalend voor het bedrag wat teruggestort zal worden:
8 week of meer voor begindatum: 70%
7-5 week voor begindatum: 50%
5-3 week voor begindatum: 20%
Minder dan 21 dagen: 0%

8. Wijzigingen deelnemer
Indien een Deelnemer binnen 6 weken voor aanvang van het Highland Hockey Camp wijzigingen wenst aan te brengen in zijn aanmelding, zoals maar niet uitsluitend zijn/haar T-shirt maat, wordt €12,- extra in rekening gebracht.

9. Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden nog tot twee weken door Highland Hockey bewaard en kunnen in deze periode worden opgehaald op de locatie van het kamp. Na deze periode worden gevonden voorwerpen overgedragen aan het goede doel.

10. Annulering Highland Hockey
10.1 Indien het aantal inschrijvingen een maand voor aanvang van het Highland Hockey Camp minder bedraagt dan 60% van het maximaal aantal deelnemers, is Highland Hockey gerechtigd het Highland Hockey Camp te annuleren. Het inschrijfgeld van de deelnemer zal teruggestort worden.

10.2 Indien de beoogde locatie door brand, inbraak of schade door weersomstandigheden niet beschikbaar is zal door Highland Hockey een passend alternatief gezocht worden. Indien niet tijdig een passend alternatief gevonden wordt, is Highland Hockey gerechtigd het Highland Hockey Camp te annuleren.

10.3 Indien door ziekte (bijv. griepepidemie) een groot deel van de begeleiding niet beschikbaar is zal door Highland Hockey een passend alternatief gezocht worden. Indien niet tijdig een passend alternatief gevonden wordt, is Highland Hockey gerechtigd het Highland Hockey Camp te annuleren.

10.4 Highland Hockey is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van het programma van het Highland Hockey Camp. Highland Hockey kan bijvoorbeeld geen garanties geven met betrekking tot de aanwezigheid van aangekondigde professional(s) of bekende spelers/trainers

Toepasselijk recht en geschillen
Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

ONDERSTAANDE IS VAN TOEPASSING OP HET HIGHLAND HOCKEY INDOOR TOURNAMENT

1. Definities:
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 Highland Hockey bekend onder de handelsnaam: ” Highland Hockey gevestigd te Berkel en Rodenrijs”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40397667, hierna verder te noemen ”Highland Hockey”.

1.3 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Highland Hockey aangaat.

1.4 ‘’Deelnemers’’: alle leden van een deelnemend team, aangemeld door de Opdrachtgever, van het Highland Indoor Tournament

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Highland Hockey en
Opdrachtgever ter zake van een of meer door Highland Hockey ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 ‘’Highland Indoor Tournament’’: zaalhockeytoernooi voor tophockey jeugdteams van D t/m A-leeftijd.

1.7 ‘’Persoonsgegevens’’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon (‘de Deelnemer’); dat als identificeerbaar wordt beschouwd om een natuurlijke persoon die direct of indirect te kunnen identificeren.

2. Toepasselijkheid:
2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Highland Hockey gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Highland Hockey uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Highland Hockey daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Betalingen

3.1 Teams die eerder dan de sluitingsdatum bevestigd worden, krijgen eerst een aanbetaling toegestuurd. Deze betaling dient plaats te vinden binnen 10 dagen na verzoek voor betaling van Highland Hockey. Bij niet tijdige betaling heeft Highland Hockey het recht om de inschrijving te annuleren.

3.2 Teams die net voor of net na de sluitingsdatum bevestigd worden, krijgen direct een verzoek voor betaling van het gehele bedrag. Teams die al een aanbetaling hebben gedaan, ontvangen een betaalverzoek met het overige bedrag net na de sluitingsdatum. Deze betaling dient plaats te vinden binnen 5 dagen na verzoek voor betaling van Highland Hockey. Bij niet tijdige betaling heeft Highland Hockey het recht om de inschrijving te annuleren.

3.3 Teams die in de periode van twee weken voor aanvang van het evenement worden bevestigd, dienen de betaling rond te maken binnen 3 dagen na verzoek van betaling. Bij niet tijdige betaling heeft Highland Hockey het recht om de inschrijving te annuleren.

4. Kosten
4.1 De prijs van het Highland Indoor Tournament van Highland Hockey is inclusief BTW.

4.2 De prijs voor het Highland Indoor Tournament 2022/2023 bedraagt €275,- voor 9 spelers, 2 begeleiders en 1 scheidsrechter inclusief lunch.

4.3 Voor elke extra speler of begeleider dient €10,- extra overgemaakt te worden naar het rekeningnummer van Highland Hockey.

4.4 Indien er op de dag zelf nog extra spelers of begeleiders aanwezig zijn die niet vooraf zijn aangemeld, dan mag het extra geld op de dag zelf contant of via een betaalverzoek worden betaald bij Highland Hockey. Als dit niet mogelijk is, dan dient het bedrag binnen 3 dagen te zijn overgemaakt naar Highland Hockey.

5. Regels:
5.1 De Deelnemers dienen de gedragsregels die Highland Hockey naleeft, tijdens het Highland Indoor Tournament te respecteren en zich hier aan te houden. Deze worden voor de start van het Highland Indoor Tournament gemaild.

5.2 Indien een Deelnemer of Deelnemers hinder of overlast opleveren, zodanig dat – in de ogen van de organisatie – de uitvoering van het Highland Indoor Tournament bemoeilijkt wordt, kan de organisatie de deelnemer of het betreffende team uitsluiten van voortzetting van het Highland Indoor Tournament. Hieruit voortvloeiende kosten komen voor de rekening van deze Deelnemer of Deelnemers zelf. Inschrijfkosten voor het toernooi zullen niet worden terugbetaald.

5.3 De Deelnemers stemmen ermee in dat foto’s, die gemaakt worden op het Highland Indoor Tournament, voor eventuele promotie doeleinden gebruikt worden, waaronder online publicatie onder de naam van Highland Hockey. De Opdrachtgever van het deelnemende team dient zijn of haar Deelnemers hiervan op de hoogte te stellen.

5.4 De toernooiregels worden voor de start van het Highland Indoor Tournament aan de deelnemende teams gemaild. Hier valt geen discussie over te voeren, de beslissingen van Highland Hockey zijn altijd doorslaggevend.

6. Aansprakelijkheid:
6.1 Alle bagage en persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor eigen risico van de Deelnemers. Highland Hockey is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

6.2 Indien eigendommen van Highland Hockey of extern gehuurde materialen per opzet door een Deelnemer van een deelnemend team beschadigd of vernield worden, worden de kosten verhaald op de betreffende Deelnemer(s).

6.3 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. Deelnemer aanvaardt de kans op schade die hij/zij lijdt als gevolg van deelname aan het hockeyevenement en is zich ten alle tijden bewust te zijn van de gevaren en risico’s van deelname. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige voor de Deelnemer geleden schade, in elke vorm of ernst, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname.

6.4 Highland Hockey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit reis- en ongevallenverzekering of aansprakelijkheidsverzekeringen van de Deelnemer of derden.

7. Annuleren

7.1 Bij annulering in de periode vanaf betaling tot 1 december 2023, wordt het totale inschrijfgeld, met inhouding van €100, terugbetaald.

7.2 Bij annulering vanaf 1 december 2023 tot aan het Highland Indoor Tournament, zal het annulerende team 30% van zijn inschrijfgeld terugkrijgen. Mocht de organisatie geen nieuw team vinden, zal het annulerende team geen inschrijfgeld terug krijgen.

7.3 Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst van een e-mail naar de organisatie.

7.4 Indien het team met meer dan 9 spelers zich heeft ingeschreven, kunnen de extra spelers tot 3 weken voor de start van het toernooi kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen de 2 en 3 weken voor aanvang zal 50% van de kosten geretourneerd worden. Bij annulering van extra spelers binnen 2 weken voor aanvang zal restitutie niet mogelijk zijn.

8. Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden nog tot twee weken door Highland Hockey bewaard en kunnen in deze periode worden opgevraagd bij Highland Hockey. Highland Hockey zal het voorwerp op de post doen en de verzendkosten in rekening brengen van de Deelnemer. Na de periode van twee weken worden gevonden voorwerpen overgedragen aan het goede doel of lokale hockeyverenigingen.

9. Annulering Highland Hockey
9.1 Indien de beoogde locatie door brand, inbraak of schade door weersomstandigheden niet beschikbaar is zal door Highland Hockey een passend alternatief gezocht worden. Indien niet tijdig een passend alternatief gevonden wordt, is Highland Hockey gerechtigd het Highland Indoor Tournament te annuleren.

9.2 Highland Hockey is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van het programma van het Highland Indoor Tournament. Highland Hockey kan bijvoorbeeld geen garanties geven dat alle teams uit de van te voren gestelde klasse komen. Indien er te weinig inschrijvingen van dit niveau zijn, proberen wij zorgvuldig teams aan te nemen die dicht tegen het niveau aan zitten. Het wedstrijdschema kan Highland Hockey ten alle tijden aanpassen.

10. Overmacht
In geval van overmachtssituaties zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën, stakingen of vergelijkbare omstandigheden die de deelname van teams aan het Highland Indoor Tournament beïnvloeden, wordt Highland Hockey niet verplicht gesteld om de inschrijfkosten te restitueren.

11. Privacy 
11.1 Wanneer Highland Hockey tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal Highland Hockey de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11.2 Wanneer de Overeenkomst tussen de Highland Hockey en de Deelnemer eindigt, zal Highland Hockey de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze archiveren. De Deelnemer heeft het recht tot verzoek van verwijdering van de Persoonsgegevens. Highland Hockey mag de Persoonsgegevens gebruiken om de Deelnemer te informeren over een komend toernooi (met als doel mogelijk een nieuwe Overeenkomst aan te gaan).

11.3 Highland Hockey verleent medewerking aan de Deelnemers bij een verzoek ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals verbetering of verwijdering van de Persoonsgegevens.

11.4 Highland Hockey deelt geen Persoonsgegevens aan derden.

11.5 Highland Hockey informeert de Deelnemers over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Highland Hockey zal de Deelnemer vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

Toepasselijk recht en geschillen
Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

ONDERSTAANDE IS VAN TOEPASSING OP DE HIGHLAND HOCKEY CLINICS

Wij houden het COVID-19 nauwlettend in de gaten en zullen het advies van de overheden volgen. Mochten wij genoodzaakt zijn om het kamp te cancelen door het virus, zullen wij het volledige bedrag terugstorten.

1. Definities:
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 Highland Hockey bekend onder de handelsnaam: ” Highland Hockey gevestigd te Berkel en Rodenrijs”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40397667, hierna verder te noemen ” Highland Hockey”.

1.3 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Highland Hockey aangaat.

1.4 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Highland Hockey en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Highland Hockey.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Highland Hockey en
Opdrachtgever ter zake van een of meer door Highland Hockey ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 ‘’Highland Hockey Indoor Clinic’’: Zaalhockeyclinic van een dagdeel, waar de nadruk ligt op de technische ontwikkeling van het zaalhockey, teamwork en sportplezier.

2. Toepasselijkheid:
2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Highland Hockey gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Highland Hockey uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Highland Hockey daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Betalingen
3.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na verzoek voor betaling van Highland Hockey.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 3 dagen na verzoek voor betaling van Highland Hockey in de periode twee maanden voor aanvang van het evenement.

3.3 Bij niet tijdige betaling heeft de opdrachtgever het recht om de inschrijving van de Deelnemer te annuleren.

4. Kosten
De prijzen van de clinics van Highland Hockey zijn inclusief BTW.

5. Regels:
5.1 Indien een Deelnemer hinder of overlast oplevert, zodanig dat de uitvoering van de Highland Hockey Indoor Clinic bemoeilijkt wordt, kan de Deelnemer uitgesloten worden van voortzetting van de Highland Hockey Indoor Clinic. Voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de Deelnemer. Inschrijfkosten voor de clinic zullen niet worden terugbetaald.

5.3 De Deelnemer stemt ermee in dat foto’s, die gemaakt worden tijdens de Highland Hockey Indoor Clinic, voor eventuele promotie doeleinden gebruikt worden, waaronder online publicatie onder de naam van Highland Hockey.

6. Aansprakelijkheid:
6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor eigen risico van de Deelnemer. Highland Hockey is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de Deelnemer, ook niet als persoonlijke eigendommen in beheer worden overgedragen aan staffleden van Highland Hockey.

6.2 Indien eigendommen van Highland Hockey of extern gehuurde materialen per opzet door een Deelnemer beschadigd of vernield worden, worden de kosten verhaald op de betreffende Deelnemer.

6.3 Highland Hockey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit reis- en ongevallenverzekering of aansprakelijkheidsverzekeringen van de Deelnemer of derden. (blessures/ongevallen)

7. Annuleren
Bij annulering is de datum van uitschrijving bepalend voor het bedrag wat teruggestort zal worden:
8 weken of meer voor begindatum: 90%
7-5 week voor begindatum: 50%
5-3 week voor begindatum: 20%
Minder dan 21 dagen: 0%

8. Annulering Highland Hockey
8.1 Indien het aantal inschrijvingen een maand voor aanvang van de Highland Hockey Indoor Clinic minder bedraagt dan 60% van het maximaal aantal deelnemers, is Highland Hockey gerechtigd de Highland Hockey Indoor Clinic te annuleren. Het inschrijfgeld van de deelnemer zal teruggestort worden.

8.2 Indien de beoogde locatie door brand, inbraak of schade door weersomstandigheden niet beschikbaar is zal door Highland Hockey een passend alternatief gezocht worden. Indien niet tijdig een passend alternatief gevonden wordt, is Highland Hockey gerechtigd de Highland Hockey Indoor Clinic te annuleren. Het inschrijfgeld van de deelnemer zal teruggestort worden.

8.3 Indien door ziekte (bijv. griepepidemie) een groot deel van de begeleiding niet beschikbaar is zal door Highland Hockey een passend alternatief gezocht worden. Indien niet tijdig een passend alternatief gevonden wordt, is Highland Hockey gerechtigd de Highland Hockey Indoor Clinic te annuleren. Het inschrijfgeld van de deelnemer zal teruggestort worden.

Toepasselijk recht en geschillen
Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.